Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leesland B.V. - Particulier

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
Algemene Voorwaarden Particulier:
de algemene voorwaarden van Leesland B.V. voor de particuliere markt.
Abonnement:
een Duurovereenkomst tot het periodiek leveren van Producten door Leesland B.V.
Overeenkomst:
een Duurovereenkomst die strekt tot de periodieke levering gedurende een bepaalde periode van haar Producten aan de Consument tegen betaling van het overeengekomen abonnementstarief. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
Proefabonnement:
een Duurovereenkomst met een overeengekomen leveringsperiode, welke na afloop van de overeengekomen leveringsperiode automatisch wordt beƫindigd.
Vrijblijvend abonnement:
een Duurovereenkomst waarbij geen leveringsperiode wordt overeengekomen. Dit abonnement is per week opzegbaar en kent geen welkomstcadeau.
Welkomstcadeau:
een artikel naar keuze uit het hiervoor beschikbare assortiment. Het beschikbare assortiment is afhankelijk van de overeengekomen periode in de Duurovereenkomst. Het beschikbare assortiment is voldoende bekend gemaakt op de website.
Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Leesland B.V.
Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage 1 van deze Overeenkomst opgenomen Europese model formulier voor herroeping.
Producten:
de Leesmap, de Houdleesmap en de Magazinebox.
Leesmap:
door Leesland B.V. aan de Consument op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te verhuren pakket van tijdschriften dat kan variÎren in ouderdom. Dit pakket blijft eigendom van Leesland B.V.
Houdleesmap:
door Leesland B.V. aan de Consument op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te leveren Leesmap welke uit de verhuur is gehaald. Dit pakket van tijdschriften is na levering en betaling eigendom van Consument.
Magazinebox:
door Leesland B.V. aan de Consument op basis van een Duurovereenkomst wekelijks te leveren pakket van ongelezen tijdschriften. Dit pakket is na levering en betaling eigendom van Consument.
Leesmap.nl
handelsnaam van Leesland B.V. waaronder zij haar leesmappen levert.
Magazinebox.nl
handelsnaam van Leesland B.V. waaronder zij haar magazineboxen levert.
Partijen:
Leesland B.V. en de Consument.


Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Leesland B.V.
Handelend onder de namen: Leesmap.nl en Magazinebox.nl
Website: http://www.leesmap.nl, http://mijnleesmap.nl en
http://www.magazinebox.nl
Vestigingsadres: Vlietskade 9003, 4241WT Arkel
Postadres Postbus 18, 4240CA Arkel
Telefoonnummer: (0183) 56 91 30
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot
16.00 uur
E-mailadres: info@leesmap.nl, info@magazinebox.nl
KvK-nummer: 230467327
Btw-nummer: NL005593165B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leesland B.V. en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Leesland B.V. uitgebrachte offertes of aanbiedingen.
2. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Partijen, wordt de Consument geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
3. Leesland B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden via een mededeling bij of op het geleverde Product kenbaar gemaakt aan Consument en gepubliceerd op de website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is na publicatie van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.
4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de website).
5. Op verzoek van de Consument zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod
1. Offertes en aanbiedingen van Leesland B.V. zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Leesland B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Indien een offerte of aanbieding van Leesland B.V. door de Consument wordt aanvaard, heeft Leesland B.V. het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 5. De Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door Leesland B.V. van een aanvraag ingediend door Consument of door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Leesland B.V. kan hierbij worden vertegenwoordigd door een derde partij.
2. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg aanvaard, bevestigd Leesland B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Leesland B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Leesland B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door Consument te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Leesland B.V. zal uiterlijk bij de eerste levering van het betreffende Product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze beschikbaar stellen dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen; te weten:
4.1. Het bezoekadres en e-mailadres van Leesland B.V. waar de Consument met klachten terecht kan.
4.2. De prijs ( inclusief BTW ), de wijze van betaling en de wijze van aflevering van de Producten.
4.3. De vereisten voor opzegging van de Overeenkomst.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. De Consument kan de overeenkomst gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Leesland B.V. mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van reden verplicht.
2. De genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het eerste Product heeft ontvangen.
3. Als de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping ( Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden ) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Leesland B.V. Alsdan stuurt Leesland B.V. na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
4. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en zich gedragen als een goed huisvader.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht, liggen bij de
Consument.
6. Als de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.
7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat de gebruikmaking van het Herroepingsrecht is geschied, overhandigt de Consument, het betreffende Product aan Leesland B.V. of haar vertegenwoordiger.
8. Leesland B.V. vergoedt alle betalingen van de Consument die door Leesland B.V. in rekening zijn gebracht voor de geretourneerde Producten binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping meldt.
9. Ingeval de Consument een beschadigd of incompleet Product inlevert, kan Leesland B.V. een overeenkomstig deel van de terugbetaalsom inhouden.
10. Leesland B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 7. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten
1. De door Leesland B.V. gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Betaling aan Leesland B.V. vindt bij vooruitbetaling plaats op basis van een door of namens Leesland B.V. toegezonden factuur, contant bij aflevering van het Product, of op basis van een door de Consument afgegeven machtiging voor periodieke incasso van de abonnementsgelden. Leesland B.V. heeft het recht zekerheid voor betaling van Consument te verlangen.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Consument in gebreke indien:
3.1. Bij betaling op factuurbasis de betaling van de betreffende factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt.
3.2. Bij contante betaling er een betalingsachterstand van 3 leveringen ontstaat.
3.3. Bij een machtiging voor periodieke incasso er 2 maal geen incasso heeft kunnen plaatsvinden.
4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Indien de Consument niet tijdig betaalt ontvangt deze 2 betalingsherinneringen alvorens de vordering ter incasso wordt overgedragen aan het incassobureau. Bij de tweede herinnering wordt EUR 35 administratiekosten in rekening gebracht.
5. Bij niet tijdige betaling is Consument zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,-- exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.
6. Alle betalingen door Consument aan Leesland B.V. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande abonnementsgelden (exclusief eventuele rente en kosten) van Consument
7. Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Leesland B.V. gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
8. Consument is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door Leesland B.V.
9. Leesland B.V. mag de prijzen van haar Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
10. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in de Btw-tarieven of andere wettelijke regelingen.
11. De Consument zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leesland B.V. melden.

Artikel 8. Duur, opzegging en verlenging
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 12 ononderbroken maanden; zijnde ten minste 52 betaalde leveringen. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Na afloop van de periode als bedoeld in Artikel 8, Lid 1 wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie ( 3 ) maanden. Consument kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode ( bij voorkeur schriftelijk per brief of e-mail ) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een ( 1 ) maand.
3. Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van de Producten ( proefabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode.
4. De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Consument.

Artikel 9. Levering en uitvoering
1. Leesland B.V. staat er voor in dat haar Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Leesland B.V. staat ervoor in dat een overeengekomen Welkomstcadeau na ten minste 15 betaalde opeenvolgende leveringen van het betreffende Product wordt afgeleverd bij de Consument.
3. Leesland B.V. heeft het recht derden in te schakelen voor de levering en uitvoering.
4. Leesland B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
5. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Leesland B.V.
6. Leesland B.V. heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
7. Leesland B.V. is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering of verwijdering van de omvang of inhoud van de Producten. Indien sprake is van een substantiÎle wijziging zal Leesland B.V. Consument over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft zal Leesland B.V. met Consument in overleg treden over een mogelijke verlaging van het aan Leesland B.V. verschuldigde tarief.
8. Wijzingen in de inhoud van de Producten kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming van Leesland B.V.
9. Leesland B.V. kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de Consument voortvloeien, overdragen aan een derde, zonder toestemming van de Consument.
10. Indien Leesland B.V. op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.
11. Leesland B.V. kent geen vakantiesluiting en levert 52 (of 53) weken per jaar. De voorwaarden en de mogelijkheid tot tijdelijke onderbreking van de levering in verband met afwezigheid van de Consument zijn te raadplegen en is te regelen via www.mijnleesmap.nl. De gedurende de tijdelijke onderbreking niet ontvangen leveringen dienen te worden ingehaald en verlengt als zodanig de lopende contractduur met het aantal uitgestelde leveringen.
12. Wijzigingen in bezorgdagen of bezorgtijden worden voorbehouden. Leesland B.V. spant zich er voor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

Artikel 10. Verplichtingen Consument
1. Alle aan Consument geleverde Leesmappen blijven eigendom van Leesland B.V.
2. Alle aan Consument geleverde Magazineboxen en Houdleesmappen blijven eigendom van Leesland B.V. totdat Consument alle bedragen die hij aan Leesland B.V. verschuldigd is volledig heeft voldaan.
3. Uitlenen en/of verhandelen van de tot de Leesmap behorende tijdschriften is niet toegestaan.
4. Consument is niet bevoegd enige (merk)naam en/of woordmerk en/of enig beeldmerk en/of enig etiket op de Leesmap of onzichtbaar te maken of te vervangen op of in de geleverde tijdschriften inclusief de verpakking daarvan.
5. Consument is niet bevoegd in de tijdschriften van de Leesmap aantekeningen te maken of puzzels in te vullen.
6. Het risico van verlies of beschadiging van een Product gaat op de Consument over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Consument is gebracht.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de Leesmap na ÈÈn week in goede staat en met het complete aantal tijdschriften te worden ingeleverd bij de bezorger van Leesland B.V. Als dit door afwezigheid van Consument niet persoonlijk kan geschieden, zal Consument er zorg voor dragen dat de Leesmap op een bereikbare plaats ligt. Deze plaats dient door middel van een briefje op de deur of op een andere van tevoren kenbaar gemaakte wijze gemeld te worden. In het laatste geval blijft het risico bij Consument tot het moment dat de Leesmap in de feitelijke beschikkingsmacht komt van de bezorger.
8. Als Consument van genoemde verplichting in het vorige lid in gebreke blijft, heeft Leesland B.V. het recht de overeengekomen (abonnement)prijs voor de niet ingeleverde Leesmap van Consument te vorderen tot aan het tijdstip dat de Leesmap wel wordt ingeleverd. De Consument die de bezorger van Leesland B.V. op welke wijze dan ook niet in staat stelt het wekelijkse omruilen van de Leesmap te verzorgen, kan geen rechten op restitutie van de (abonnement)prijs doen gelden.

Artikel 11. Leveringstermijnen
1. Alle door Leesland B.V. genoemde of overeengekomen leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leesland B.V. bekend waren. Leesland B.V. spant zich er voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Leesland B.V. niet in verzuim.
2. Leesland B.V. is niet gebonden aan een leveringstermijn indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden
3. Indien overschrijding van een leveringstermijn is te voorzien, zullen Leesland B.V. en de Consument waar nodig in overleg treden.
4. Ingeval van hinderlijke overschrijding van een leveringstermijn, dient de Consument Leesland B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Leesland B.V. een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt tenminste 5 werkdagen.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens
1. Leesland B.V. verwerkt persoonsgegevens van de Consument indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Consument met het aangaan van een Overeenkomst met Leesland B.V. of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
2. De Consument heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan Consument contact opnemen met Leesland B.V. via het e-mailadres: info@leesmap.nl of info@magazinebox.nl

Artikel 13. Klachten
1. Aanmerkingen of klachten over de Producten en/of de dienstverlening dienen binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende Product aan Leesland B.V. kenbaar te worden gemaakt. Bij voorkeur via http://mijnleesmap.nl. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Leesland B.V.
2. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Leesland B.V. hier adequaat op kan reageren.
3. Een klacht zal door Leesland B.V. binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van 7 werkdagen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Leesland B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Leesland B.V. door de Consument is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product.
2. Lid 1 beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Leesland B.V. voor de directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de levering van haar Producten door Leesland B.V. zelf. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Leesland B.V, uit welke hoofde dan ook, meer dan EUR 5.000, --.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
3.1. redelijke kosten gemaakt om de prestatie van Leesland B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
3.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
4. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
5. Iedere aansprakelijkheid van Leesland B.V. voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriÎle schade is geheel uitgesloten.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Leesland B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden.
7. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen ÈÈn maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Consument ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding.
1. Leesland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
1.1. de Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
1.2. na het sluiten van de overeenkomst Leesland B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen;
1.3. in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
2. Voorts is Leesland B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leesland B.V. op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Leesland B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
3. Op het tijdstip, waarop de Consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiÎle verplichtingen na te komen, heeft Leesland B.V. het recht de Overeenkomst met de Consument zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4. Leesland B.V. is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien en vanaf het moment dat (een deel van ) haar Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
5. Bedragen die Leesland B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leesland B.V. al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Consument is alsdan aansprakelijk voor eventuele door Leesland B.V. geleden schade, waaronder de schade geleden door ontbinding als gevolg van Artikel 15 Lid 1, waar het betreft de niet afgenomen resterende leveringen tot einddatum van de Overeenkomst van het betreffende Product, op basis van de afnameverplichting in de alsdan ontbonden Overeenkomst
7. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze.
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.